آیین نامه کتابخانه

خط مشی کلی کتابخانه بر اساس اصول و قوانین اساسنامه کتابخانه مرکزی دانشگاه می باشد.

مدت امانت کتاب جهت دانشجویان همه مقاطع 14 روز ، پرسنل 10 روز و اساتید 60 روز می باشد. تمدید کتب در صورت مناسب بودن گردش امانت منابع صورت می گیرد.

جریمه دیرکردبر اساس آیین نامه جهت دانشجویان روزی 100 و جهت اساتید و پرسنل روزی 200 تومان می باشد.

تعداد کتب امانیبه تناسب مجموعه کتابخانه و گردش مطلوب امانت حداکثر 5 نسخه جهت دانشجویان، 3 نسخه جهت پرسنل و 7 نسخه جهت دستیاران و اساتید می باشد.

 

امکانات

این کتابخانه دارای سالن مطالعه با متراژ 90 متر مربع و گنجایش 22 نفر می باشد.

 

ساعت کار کتابخانه 

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 8:00 الی 15:30

 

مسئول و کتابدار کتابخانه: مینا عسکری- کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

آدرس: سمنان، بلوار هفده شهریور، دانشکده دندانپزشکی

ایمیل:libdentistry@semums.ac.ir

تلفن: 33324700-023 – داخلی 116

33321623-023