کتابخانه دانشکده به منظور آگاهی رسانی به مخاطبان خود در خصوص منابع الکترونیک، پایگاه های اطلاعاتی و دیگر امور کتابخانه از طریق ایمیل کتابخانه ، گروهای آموزشی مجازی، تابلو اعلانات کتابخانه، اتوماسیون اداری با عنوان آیا میدانید و یا عناوین دیگر  به کار تبلیغات میپردازد:

 

لیست اخبار صفحه :1