به اطلاع می رساند

فایل مربوط به روش های تشخیص پوسیدگی مربوط به درس پوسیدگی شناسی می باشد

و فایل مربوط به پوسیدگی شناسی مربوط به درس سلامت 2 نظری می باشد