نام و نام خانوادگی: سارا رهنما

رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

Sara.rahnama@gmail.com

 

رزومه دکتر سارا رهنما