نام و نام خانوادگی: محمد اسمعیلی نژاد

رشته تخصصی: جراحی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

esmaeelnejad@gmail.comایمیل:

ایمیل آکادمیک:esmaeelinejad@semums.ac.ir

 

دریافت فایل رزومه: رزومه دکتر محمد اسمعیلی نژاد