نام و نام خانوادگی:  ندا لوری زاده

رشته تخصصی: رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ایمیل:

nedaloo664@gmail.com