نام و نام خانوادگی: زهرا امیری

رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

 

 

اطلاعات تماس:

ایمیل آکادمیک: zahraamiri@semums.ac.ir

 

دریافت فایل رزومه:  رزومه دکتر زهرا امیری