عصر روز دوشنبه مورخ 16/02/98 به همت معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشکده کارگاه مقدماتیSPSS در راستای ارتقا سطح علمی دانشجویان در سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.در این کارگاه که با تدریس دکتر راهب قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و متخصص آمار زیستی برگزار گردید، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای آمار، ورود داده‌ها در نرم‌افزارSPSS، انجام آمار توصیفی در نرم‌افزار مذکور با ارائه جدول، نمودار و شاخص‌های آماری و انجام آنالیزهای آماری در نرم افرازSPSS عناوین مباحث مطرح شد.

 

 

شرکت کنندگان کارگاه