دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

گزارش عملکرد سال98

 

توسعه مجموعه منابع چاپی کتابخانه

اضافه شدن 170 نسخه کتاب فارسی، 34 نسخه کتاب انگلیسی و 26 نسخه کتاب اهدایی

 

میزان استفاده از منابع کتابخانه

گزارش تعداد نسخه های امانت و بازگشت داده شده توسط نرم افزار آذرسا از ابتدا تا پایان سال 1398  6224مورد امانت و 4636مورد بازگشت ثبت شده است.

 

کارگاه های آموزشی

کارگاه آشنایی با نرم افزار و صفحه سایت کتابخانه برای دانشجویان جدید الورود برگزار گردید.

 

تولید محتوای آموزشی

تولید 5 محتوای آموزشی، تحت عنوان، EBD ، کلینیکال کی، KOpernio، کتابخانه در صفحه سایت دانشکده، بانک پایان نامه های علوم پزشکی توسط مسئول کتابخانه آماده گردیده است.