•  
 • آئین نامه امانت
 •   دانلود PDF آیین نامه امانت
 • تعاریف آئین نامه  :

  1- کتابدار : منظور از کتابدار در این آئین نامه کتابدار میز امانت می باشد.

  2- منابع کتابخانه ای: در این آئین نامه منظور از منابع کتابخانه ای، کتب،نشریات ادواری و منابع الکترونیکی می باشد.

  3- استفاده محدود: منظور از استفاده محدود در کتابخانه، امانت حداکثر 2 عنوان کتاب به مدت یک هفته  می باشد.

  مقدمه :

  هدف از تهیه این آئین نامه ، فراهم آوردن چارچوبی است در جهت همکاری بین کتابخانه­ای مابین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان و همچنین یکسان نمودن روش امانت منابع کتابخانه و مقررات مربوط به آن  در این راستا کتابخانه مرکزی و دیگر کتابخانه های دانشگاه ملزم به ارائه خدمات کتابخانه ای طبق مقررات و ضوابط زیر می باشند .

  شرایط امانت کتاب به اعضاء کتابخانه مرکزی دانشگاه

  1-  اعضای هیئت علمی دانشگاه

   1-1 مدت امانت کتاب برای اعضای هیئت علمی دانشگاه حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر60 روزتعیین می شود. تمدید مجددمنوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد. 

   2-2 اعضای هیئت علمی میتوانند حداکثربه طور همزمان 10عنوان کتاب امانت بگیرند.

  2 -  دستیاران ودانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

   2-1  مدت امانت کتاب برای دستیاران ودانشجویان تحصیلات تکمیلی حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر21 روزتعیین می شود.تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد.

    2-2  دستیاران ودانشجویان  تحصیلات تکمیلی می توانند حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر وبه طور همزمان تاهفت عنوان امانت بگیرند.

  3-دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای

   3-1 مدت امانت کتاب برای  دانشجویان 14 روز تعیین شده است و  تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب  درخواستی توسط سایر اعضا می باشد

   3-2 دانشجویان این مقاطع می توانند همزمان تا 5 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

  4- کارمندان دانشگاه  اعم از(رسمی ،پیمانی ، قراردادی ،طرح نیروی انسانی)

  4-1  مدت امانت برای اعضای فوق10روز تعیین می شود . تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد.

           4-2 افراد فوق می تواند به طور همزمان حداکثر تا 3 عنوان کتاب به امانت    بگیرند.                                                                                                                                                                                           

   5 - محققین و پژوهشگران غیر وابسته

  5-1 مدت امانت کتاب برای این اعضا10 روز تعیین می شود. تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی  توسط سایراعضا می باشد

   5-2 افراد فوق می توانند  به طور همزمان حداکثر تا 3 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

    6- اعضای آزاد

   6-1 مدت امانت برای این اعضا 7 روز تعیین می شود .

  6-2 افراد فوق می توانند به طور همزمان حداکثر تا 2 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

  شرایط و مقررات امانت:

  -   امانت گرفتن مواد از هر کتابخانه منوط به داشتن کارت عضویت آن کتابخانه می باشد .

  -   امانت گیرنده مجاز نیست کتابهای امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید.

  -   اعضاءکتابخانه موظفند شخصا با در دست داشتن کارت عضویت مبادرت به امانت و استرداد کتاب نمایند .

  -   کتابهای درسی و پرمراجعه بنا به تشخیص کتابدار میز امانت  می تواند در بخش رزرو قرار بگیرد.

  -   مدت امانت کتابهای درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین، به تشخیص کتابدار میز امانت کاهش یابد.

  -   کتابدار می تواند کتب امانت داده شده به هریک از اعضا را در صورت نیاز فراخوانی کند . امانت گیرنده موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، کتاب را بازگرداند.