مسئول اساتید مشاور

دکتر پگاه حسین زاده

 


ورودی 96: دکتر زهرا امیری


ورودی 97: دکتر نیلوفر مرتضی پور


ورودی 98- انتقال از خارج :دکتر سمیرا بهراد


ورودی 99:دکتر الهام سادات افراز


ورودی1400: دکتر نیوشا نمدمالیان


ورودی 1401و پردیس بین الملل:دکتر پگاه حسین زاده


ستاد شاهد و امور ایثارگر: دکتر محمد مروی صباغ


 

برنامه حضور اساتید مشاور در دانشکده دندانپزشکی