دفتر استعداد درخشان دانشگاه :

 1. آئین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی
 2. آئین نامه شورای هدایت استعداد های درخشان
 3. آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنوراه های دانش آموزی
 4. آئین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان ( جدید ) 
 5. آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ( جدید ) 
 6. آیین نامه اجرایی موضوع 5نشست66شورای آموزشی پزشکی و تخصصی (  ادامه تحصیل استعدادهای درخشان ، نخبگان و استعدادهای برتردر دوره‌های تخصصی)
 7. دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر 
 8. دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
 9. سوالات رایج درباره آیین نامه ها و تسهیلات استعدادهای درخشان
 10. آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه 
 11. شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی