آدرس :سمنان -بلوار 17 شهریور -دانشکده دندانپزشکی

 

تلفن تماس :              33324700   33334657  023

 

آدرس پست الکترونیک دانشکده:     dent@semums.ac.ir

 

آدرس اینترنتی دانشکده    :http://dentistry.semums.ac.ir

 

کد پستی:94431-35187

 

 

  دانشکده دندانپزشکی سمنان
 
ردیف نام نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم شماره داخلی دورنگار
1 دکتر اکرم لبیب زاده ریاست دانشکده 33334657 33324700-105 33331729
2 دکتر آوا نیک بین معاون پژوهشی - 33324700-130 33331729
3 دکتر شبنم سوهانیان معاون آموزشی 33321026 33324700-111 33331729
4 دکتر مهری  اسفندیار مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی - 33324700-134 33331729
5 دکتر یاسمن سامانی مسئول EDO 33321026 33324700-124 33331729
6 خانم معصومه جعفری کارگزین- دبیرخانه- مسئول دفتر ریاست 33334657 33324700-106 33331729
7 خانم راحله سادات خاتمی کارشناس معاونت پژوهشی - 33324700-117 33331729
8 خانم مشکین فرج اله قمشه ای کارشناس معاونت آموزشی 33321026 33324700-110 33331729
9 خانم الهه رجبی کارشناس EDO 33321026 33324700-150 33331729
10 خانم نفیسه ابراهیم پور سوپروایزر آموزشی 33364366 33324700-114 33331729
11 آقای محمد حسن یدالهی مدیر مالی 33328302 33324700-107 33331729
12 آقای علی معصومی مسئول درآمد 33328302 33324700-108 33331729
13 خانم پروین عزیزی شفیعی حسابدار مسئول اعتبارات 33328302 33324700-120 33331729
14 خانم زهرا ذاکری کارشناس امور مالی 33328302 33324700-109 33331729
15 خانم مینا عسکری مایانی کتابدار 33321623 33324700-116 33331729
16 خانم سمیرا عزیزی مسئول IT - 33324700-121 33331729
17 آقای عباس ملکی مسئول خدمات و امور عمومی 33322242 33324700-113 33331729
18 آقای رضا جهان تیغ کارپرداز 33322242 33324700-113 33331729
19 آقای ابوالقاسم شمسی خانی امین اموال - 33324700-146 33331729
20 آقای علی  دانشجو امین اموال - 33324700-146 33331729
21 پذیرش     33324700 101-112-126-127 33331729
22 نگهبانی     33328017 33324700-115 33331729
23 بخش 1     - 33324700-133 33331729
24 بخش رادیولوژی     - 33324700-129 33331729
25 بخش تشخیص     - 33324700-123 33331729
26 بخش پروتز     - 33324700-164 33331729
27 بخش اطفال     - 33324700-153 33331729
28 بخش جراحی     - 33324700-135 33331729
29 بخش فانتوم     - 33324700-145 33331729
30 انبار     - 33324700-131 33331729
31 تاسیسات     - 33324700-118 33331729