شماره

نام کمیته

مسئول کمیته

اعضای کمیته

1

برنامه ریزی آموزشی

دکترزهرا  امیری

دکترزهرا  امیری-دکترسمیرا بهراد-دکتر آوا نیک بین-دکتر الهام سادات افراز-دکتر محدثه داوری-دکتر پگاه حسین زاده-دکتر نیوشا نمدمالیان

2

ارزشیابی

دکترسمیرا بهراد

دکترزهرا  امیری-دکترسمیرا بهراد-دکتر آوا نیک بین-دکتر الهام سادات افراز-دکتر محدثه داوری-دکتر پگاه حسین زاده-دکتر نیوشا نمدمالیان

3

پژوهش در آموزش

دکتر آوا نیک بین

دکترزهرا  امیری-دکترسمیرا بهراد-دکتر آوا نیک بین-دکتر الهام سادات افراز-دکتر محدثه داوری-دکتر پگاه حسین زاده-دکتر نیوشا نمدمالیان

4

طرح های توسعه ای و دانش پژوهی

دکتر آوا نیک بین

دکترزهرا  امیری-دکترسمیرا بهراد-دکتر آوا نیک بین-دکتر الهام سادات افراز-دکتر محدثه داوری-دکتر پگاه حسین زاده-دکتر نیوشا نمدمالیان

5

رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی

دکتر الهام سادات افراز

دکترزهرا  امیری-دکترسمیرا بهراد-دکتر آوا نیک بین-دکتر الهام سادات افراز-دکتر محدثه داوری-دکتر پگاه حسین زاده-دکتر نیوشا نمدمالیان

6

اعتباربخشی

دکتر الهام سادات افراز

دکترزهرا  امیری-دکترسمیرا بهراد-دکتر آوا نیک بین-دکتر الهام سادات افراز-دکتر محدثه داوری-دکتر پگاه حسین زاده-دکتر نیوشا نمدمالیان

7

پرورش استعدادهای درخشان

دکتر محدثه داوری

دکترزهرا  امیری-دکترسمیرا بهراد-دکتر آوا نیک بین-دکتر الهام سادات افراز-دکتر محدثه داوری-دکتر پگاه حسین زاده-دکتر نیوشا نمدمالیان

8

دانشجویی توسعه آموزش پزشکی ) EDCدانشجویی

دکتر پگاه حسین زاده

دکترزهرا  امیری-دکترسمیرا بهراد-دکتر آوا نیک بین-دکتر الهام سادات افراز-دکتر محدثه داوری-دکتر پگاه حسین زاده-دکتر نیوشا نمدمالیان