سرپرست دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر الهام افراز

معاون آموزشی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان
مسئول کمیته رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر آوا نیک بین

 مسئول کمیته پژوهش در آموزش و و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر زهرا امیری

مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر سمیرا بهراد

مسئول کمیته ارزشیابی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر پگاه حسین زاده

دانشجویی توسعه آموزش پزشکی
(EDC دانشجویی)

دکتر محدثه داوری

مسئول کمیته پرورش استعداد درخشان و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان