دکتر نیوشا نمدمالیان

سرپرست دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر شبنم سوهانیان

معاون آموزشی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر آوا نیک بین

 مسئول کمیته پژوهش در آموزش و و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر زهرا امیری

مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر سمیرا بهراد

مسئول کمیته ارزشیابی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر الهام افراز

مسئول کمیته رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

دکتر محدثه داوری

مسئول کمیته پرورش استعداد درخشان و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان