1

سرکار خانم دکتر اکرم لبیب زاده

رئیس محترم دانشکده دندانپزشکی سمنان

٢ سرکار خانم دکتر الهام سادات افراز
معاون آموزشی محترم دانشکده دندانپزشکی
٣ جناب آقای دکتر بهروز کارگری
مسئول محترم دبیرخانه اعتباربخشی دانشگاه
٤ سرکار خانم دکتر سمیرا بهراد
هیئت علمی محترم پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی
٥ سرکار خانم دکتر آوا نیک بین
معاون محترم پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
٦ سرکار خانم دکتر ناهید کرباسی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
٧ سرکار خانم دکتر زهرا امیری
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
٨ سرکار خانم دکتر پگاه حسین زاده
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
٩ سرکار خانم دکتر سایه رهبری فرد
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
١٠ جناب آقای دکتر علیرضا رضویان
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
١١ سرکار خانم دکتر الماس عابدنژاد
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
١٢ سرکار خانم دکتر مینا اکرمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
١٣ سرکار خانم دکتر رومینا کوشا
عضو محترم هیات علمی دانشگاه
١٤ جناب آقای رامین گنج خانلو
١٥ جناب آقای امیرحسین عرب سرهنگی