اپیدمیولوژی سرطان ها و بیماری های حفره دهان و فک و صورت

  کاربرد سلول های بنیادی مشتق شده از پالپ دندان شیری در حیطه درمان های پزشکی و دندانپزشکی

 تکنیک های نوین در ارتقاء سلامت دهان و ارائه  درمانهای دندانپزشکی

 ارتقاء سلامت دهان و دندان

 آگاهی، تشخیص و درمان های نوین ضایعات دهانی

 درد و روش های مختلف کنترل درد

 آموزش بهداشت سلامت دهان و دندان در کودکان، مادران باردار

 دندانپزشکی پیشگیری

 ارتباط بیماری های دهان با بیماری های سیستمیک

 رشد و تکامل کرانیوفاسیال