1. نیازسنجی و تعیین وضعیت سلامت دهان و دندان منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  2. استاندارد سازی خدمات و برنامه ی های حوزه سلامت دهان و دندان
  3. توسعه و بهبود فرایند مدیریت خدمات سلامت دهان و دندان
  4. رضایت مندی گیرندگان خدمت از خدمات ارایه شده سلامت دهان و دندان
  5. بهبود کیفی و توسعه خدمات سلامت
  6. اثر بخشی خدمات سلامت دهان و دندان
  7. مشکلات روانشناختی در دانشجویان
  8. مصرف دخانیات و سوء مصرف مواد در دانشجویان
  9. امید به اشتغال دانشجویان
  10. وضعیت تحصیلی دانشجویان
  11. کنترل عفونت