لیست اولویت های تحقیقاتی علوم بهداشتی و نظام سلامت (HSR)
 

1 )بررسی میزان شیوع مسمومیت عمدی (خودکشی) در نوجوان

2 )وضعیت خودکشی در استان سمنان و عوامل همراه با آن

3 )سنجش سواد سلامت جمعیت تحت پو شش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

4 )بررسی میزان شیوع افسردگی در نوجوانان

5 )بررسی میزان استعمال دخانیات در گروه های سنی مختلف در استان

6 )بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرزندآوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

7 )عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جسمی و روانی کودکان ونوجوانان

8 )تبیین عوامل محدود کننده فرزندآوری، امنیت شغلی زنان در فرزندآوری، نقش ثبات خانوادگی در فرزند آوری و تبیین مشوق های والدین برای بارداری دوم و بیشتر

9 )ارزیابی خطرات شغغیلی و بیماری های ناشی از کار، تبیین علل بروز و ارائه راه کارهایی در جهت پیشگیری آن ها (با تاکید بر بیماری های اسکلتی)

10 )بررسی عوامل موثر بر فرزندآوری در جمعیت تحت پوشش دانشگاه