برنامه حضور اساتید مشاور

نام استاد

گروه هدف

روزهای حضور

دکتر زهرا امیری

دانشجویان وروردی 96

شنبه       10-12

دکتر نیلوفر مرتضی پور

دانشجویان وروردی 97

دوشنبه    10-12

دکتر سمیرا بهراد

دانشجویان وروردی98

یکشنبه   10 -12

دکتر الهام سادات افراز

دانشجویان وروردی99

دوشنبه    10-12

دکتر سینا کوشا

دانشجویان وروردی1400

سه شنبه 10-12

دکتر پگاه حسین زاده

دانشجویان وروردی1401و مسئول اساتید مشاور دانشجویان پردیس بین الملل

سه شنبه 10-12

دکتر سمیرا بهراد

دانشجویان انتقال از خارج

یکشنبه   10 -12

دکتر اکرم لبیب زاده و دکترالهام سادات  افراز

دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر

دوشنبه    10-12