برنامه حضور ریاست و معاونین دانشکده دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

روزهای حضور

دکتر اکرم لبیب زاده

ریاست

شنبه الی چهارشنبه

دکتر الهام سادات افراز

معاونت آموزشی

شنبه الی چهارشنبه

دکتر آوا نیک بین

معاونت پژوهشی

شنبه الی چهارشنبه