نام گروه

نام و نام خانوادگی

برنامه حضور

پاتولوژی

دکتر سمیرا بهراد

شنبه الی چهارشنبه

دکتر امید میرمحمدخانی

شنبه الی چهارشنبه

تشخیص بیماری ها

دکتر مریم جلیلی

شنبه الی چهارشنبه

دکتر الهام السادات افراز

حضور به صورت تمام وقت

دکتر ناهید کرباسی

شنبه الی چهارشنبه

دکتر محدثه داوری

شنبه الی چهارشنبه

پروتزهای دندانی

دکتر آزاده صادقی

شنبه الی چهارشنبه

ترمیمی

دکتر زهرا امیری

شنبه الی چهارشنبه

دکتر کیانوش میرزایی

شنبه الی چهارشنبه

دکتر عطیه فرهی

شنبه الی چهارشنبه

کودکان

دکتر سینا کوشا

شنبه الی چهارشنبه

دکتر زهرا حسنی

شنبه الی چهارشنبه

دکتر مونا نصیری

شنبه الی چهارشنبه

جراحی

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

شنبه الی چهارشنبه

دکتر پوریا جواهری

شنبه الی چهارشنبه

دکتر بهاره یعقوبی

شنبه الی چهارشنبه

رادیولوژی

دکتر آوا نیک بین

حضور به صورت تمام وقت

دکتر ندا لوری زاده

شنبه الی چهارشنبه

دکتر سارا علی اصغری

شنبه الی چهارشنبه

اندو

دکتر نیلوفر مرتضی پور

شنبه الی چهارشنبه

دکتر سید علی رضا رضویان

شنبه الی چهارشنبه

دکتر احمد صرافان

شنبه الی چهارشنبه

ارتودنسی

دکتر پگاه حسین زاده

شنبه الی چهارشنبه

دکتر سایه رهبری فر

شنبه الی چهارشنبه

پریو

دکتر اکرم لبیب زاده

حضور به صورت تمام وقت

دکتر مشکات نعیمی

شنبه الی چهارشنبه

دکتر علیرضا انصافی

شنبه الی چهارشنبه