شرکت در دو کارگاه  «اصول رفرنس نویسی با Endnote» و «آشنایی با سایت Pubmedو سرچ» برای دانشجویان دندانپزشکی ورودی 93 اجباری است و برای این ورودی هزینه ندارد.

دانشجویان گرامی می توانند جهت ثبت نام در کارگاه ها، علاوه بر مراجعه به دفتر پژوهشی، از طریق آیدی تلگرام @dentsemumsadminاقدام نمایند.

*مهلت ثبت نام فقط تا یک روز قبل از تشکیل کارگاه می  باشد. 

برنامه کارگاه های نیم سال اول 98-97 

بلیچینگ، تکنیک ها و مواد

کارگاه آشنایی با سایت Pubmedو سرچ

(برگزار شد)

کارگاه فتوگرافی

(برگزار شد)

کارگاه انواع روش های نمونه گیری

(لغو)

کارگاه آزمون آماری

(برگزار شد)

کارگاه  اصول رفرنس نویسی با Endnote

(برگزار شد)

کارگاه انواع مطالعات

(برگزار شد)

 

(موکول به سال ۹۸)

97/09/05

97/09/26

97/09/11

97/08/27

97/08/22

97/08/21

تاریخ برگزاری

معاونت پژوهشی

انجمن دندانپزشکان کمیته تحقیقات

معاونت پژوهشی

کمیته تحقیقات

کمیته تحقیقات

انجمن دندانپزشکان

معاونت پژوهشی

کمیته تحقیقات

معاونت پژوهشی

کمیته تحقیقات

معاونت پژوهشی

کمیته تحقیقات

معاونت پژوهشی

کمیته تحقیقات

برگزارکننده

5

-

5

-

-

-

-

امتیاز بازآموزی

دکتر کیان وش

دکتر کیان وش

دکتر کیان وش

دکتر قربانی

دکتر قربانی

دکتر اسمعیلی نژاد

دکتر عاملی

مدرس

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

محل برگزاری

دانشجو-

دانشجویان

دانشجو-

دانشجو- هیأت علمی

دانشجو- هیأت علمی

دانشجویان

(ورودی 93 الزامی)

دانشجو- هیأت علمی

گروه هدف

دندانپزشکان

(ورودی 93 الزامی)

دندانپزشکان

15هزار تومان

15هزار تومان

15هزار تومان

15هزار تومان

15هزار تومان

15هزار تومان

15هزار تومان

هزینه

دفتر پژوهشی

دفتر پژوهشی

دفتر پژوهشی

دفتر پژوهشی

دفتر پژوهشی

دفتر پژوهشی

دفتر پژوهشی

محل ثبت نام

سایت بازآموزی

سایت بازآموزی

جهت دانشجویان

دارد

جهت دانشجویان

دارد

دارد

دارد

دارد

سرتیفیکیت

دکتر اسمعیلی نژاد

دکتر اسمعیلی نژاد

دکتر سامانی

دکتر مصطفی لو

دکتر کاوه

دکتر کیان وش

دکتر طباطبایی

دبیر

9

16-18

16-18

17-20

17-20

14-16

16-18

ساعت