برنامه برگزاری کارگاه های نیم سال دوم 98-97

هزینه

مکان

گروه هدف

دبیر

سخنران

ساعت

تاریخ

عنوان

15 هزار تومان

سالن کنفرانس

دانشجویان

دکتر شمیم آشفته

دکتر مریم جلیلی صدرآباد

12-9

9/12/97

شیوه صحیح نگارش پروپوزال پایان نامه

15 هزار تومان

آمفی تئاتر دندانپزشکی

دانشجویان

دکتر مریم جلیلی صدرآباد

دکتر مرضیه صحت پور

18-16

13/12/97

دنیای پیش روی من پس از فارغ التحصیلی

15 هزار تومان

سالن کنفرانس

دانشجویان

هیئت علمی

دندانپزشکان عمومی

دکتر یاسمن سامانی

دکتر نیلوفر کیان وش راد

14-12

25/01/98

بلیچینگ : تکنیک ها و روش های نوین (تئوری و عملی)

15 هزار تومان

سالن کنفرانس

دانشجویان

هیئت علمی

دندانپزشکان عمومی

دکتر مریم جلیلی صدرآباد

دکتر مرضیه صحت پور

12-9

29/01/98

آگاهی در مورد افتراق دردهای ادنتوژنیک از غیر ادنتوژنیک

15 هزار تومان

سالن کنفرانس

دانشجویان

هیئت علمی

دندانپزشکان عمومی

دکتر مرضیه صحت پور

دکتر مریم جلیلی صدرآباد

12-9

12/2/98

آگاهی از انواع دردهای ناحیه کرانیوفاشیال

15 هزار تومان

سالن کنفرانس

دانشجویان

دکتر نیلوفر کیان وش راد

دکتر راهب قربانی

۱۸-۱۶

۱۶/۲/۹۸

SPSS

15 هزار تومان

سالن کنفرانس

دانشجویان

هیئت علمی

دندانپزشکان عمومی

دکتر شیوا شیوایی

دکتر شمیم آشفته

12-9

19/2/98

نگاه کلینیکی به نقش فضا نگه دارها در پیشگیری از مشکلات اکلوژنی آینده (تئوری و عملی)

15 هزار تومان

سالن کنفرانس

دانشجویان

دکتر مریم جلیلی صدرآباد

دکتر مرضیه صحت پور

12-9

26/2/98

اصول مطب داری

رایگان سالن رازی دانشجویان دکتر شیوا شیوایی مینا عسکری مایانی 15-17 28/07/97 سرچ مقدماتی