نام و نام خانوادگی

سوگند حسنیان


رشته تحصیلی

دانشجوی رشته دندانپزشکی عمومی ورودی 1395


سمت اجرایی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی سمنان