نام و نام خانوادگی

فرید قدیانی


رشته تحصیلی

دانشجوی رشته دندانپزشکی عمومی ورودی 1396


سمت اجرایی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی سمنان