دکتر شبنم سوهانیان

بافت دندان- جلسه اول

بافت دندان جلسه دوم

بافت دندان- جلسه سوم

بافت دندان- جلسه چهارم (قسمت اول)

بافت دندان- جلسه چهارم (قسمت دوم)


دکتر زهرا حسنی

کودکان 2

کودکان2- جلسه 2 و 3

کودکان 2- جلسه 4و5

ایمپلنت نظری-جلسه اول

پیشرفته 1- جلسه اول


دکتر زهرا امیری

آناتومی و مورفولوژی دندان- جلسه اول

آناتومی و مورفولوژی دندان- جلسه2

آناتومی و مورفولوژی دندان- جلسه3

آناتومی ومورفولوژی دندان- جلسه 4

آناتومی ومورفولوژی دندان- جلسه5


دکتر سمیرا بهراد

تشخیصی5 جلسه اول

تشخیصی5-جلسه 2


دکتر مرضیه صحت پور

تشخیصی 3 جلسه اول

سیستمیک 1 جلسه دوم

کنترل عفونت جلسه سوم


دکتر مجید میرمحمدخانی

اپیدمیولوژی- جلسه اول قسمت اول

اپیدمیولوژی- جلسه اول قسمت دوم

اپیدمیولوژی- جلسه اول قسمت سوم

اپیدمیولوژی- جلسه اول قسمت چهارم

اپیدمیولوژی- جلسه اول قسمت پنجم

اپیدمیولوژی پیشرفته1 -جلسه دوم


دکتر مهری اسفندیار

اندو1نظری-جلسه اول

فانتوم اندو1 ورودی97-جلسه اول


دکتر بنفشه احمدی

فانتوم ترمیمی ورودی97 جلسه اول


دکتر الهام افراز

مهارت های بالینی

تشخیصی5-دکتر افراز-جلسه 3و4

تشخیصی5-دکتر افراز-جلسه 5

تشخیصی5-دکتر افراز-جلسه 6 و 7

تشخیصی5-دکتر افراز-جلسه 13 و 14

مهارت های بالینی جلسه 3و4

مهارت های بالینی جلسه 5و6و7

مهارت های بالینی جلسه 8و9

کنترل عفونت- جلسه 3


دکتر مریم جلیلی صدرآباد

تشخیصی1-جلسه3و4

تشخیصی1-جلسه5و6

تشخیصی 1-جلسه7و8

تشخیصی 1-جلسه 9

تشخیصی 1- جلسه 10


دکتر یاسمن سامانی

ترمیمی1 -جلسه1


دکتر حمیده نوروزی

ایمپلنت نظری- جلسه دوم

پیشرفته 1- جلسه4

ایمپلنت نظری- جلسه 7

پیشرفته 1-جلسه 6


دکتر مجید میرمحمدخانی

اپیدمیولوژی1-جلسه دوم(قسمت اول)

اپیدمیولوژی1-جلسه دوم(قسمت دوم)

اپیدمیولوژی1-جلسه دوم(قسمت سوم)


دکتر هدی امیر ارجمندی

پریو2-جلسه 4و5

پریو2-جلسه 6


دکتر زهرا احمدی

ایمپلنت نظری-جلسه اول

پیشرفته1-جلسه اول