زبان تخصصی 3

دکتر شبنم سوهانیان

جلسه اول


تروماتولوژی

دکتر شمیم آشفته

جلسه 1


تشخیصی 6

دکتر آشفته

جلسه 1

جلسه 2


اندو 1

دکتر مهری اسفندیار

جلسه 1


سلامت 2

دکتر محدثه داوری

پاورپوینت

voice


رادیولوژی 1

دکتر ندا لوری زاده

سه جلسه اول