نام و نام خانوادگی: نفیسه ابراهیم پور

 

سمت اجرایی:

سوپروایزر آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان