شابکا  کد دوازده رقمی منحصر به فردی است (شابکا : IR-201720008) که توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

 

شابکا