ﺷﺮح و دﻓ  آزش در داه

1-طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی همکار و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان

2 -تعریف و راهاندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو، ارزشیابی و سایر)

3 -تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن برای تصویب در شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت سالانه

4 -تدوین شیوهنامه تعامل، همکاری و ارتباطات دفتر با مرکز مهارتهای بالینی دانشکده/بیمارستان در صورت وجود

5 -شرکت مسوول دفتردر جلسات شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان با حق رای به عنوان عضو دائم

6 -شرکت مسوول دفتردر جلسات شورای پژوهشی دانشکده/بیمارستان (به صورت ترجیحی)

7 -ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت دوره ای

8 -ارائه گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به صورت دورهای

9 -اجرای اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شورای دانشکده و عدم تداخل با شرح وظایف مصوب

 

ده .2 و ا در ﯿ  رﯾی در:

-1 ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا

-2 ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا

-3  ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آﻣﻮزش

-4 اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ

-5  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

 

ده .3 و ا در ﯿ ﺗﻮاﻧﻤزی:

-1  ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای دوره ﺑﺮای ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻏﯿﺮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

-2  ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻏﯿﺮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

-3  اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

-4 اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

 

ده .4 و اﺎﺻ در ﯿ ﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ:

-1 ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ

-2  ﻣﺸﺎوره و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ و ﻻگ ﺑﻮک

-3 ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﻈﺎرت و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ

 

ده .5 و ا در ﯿ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد:

-1 اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد

-2 ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ

 

ده .6 و ا در ﯿ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

1-  ﻫﻤﮑﺎری در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

 2- اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن

 3- همکاری و ﻣﺸﺎوره در اﺟﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای، ﻣﻮﺳﺴﻪای و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ)

 

ده .7 و ا در ﯿ و در آﻮزش، داﭘﮋو و ﻃﺮحی آوراﻧ آز:

-1 ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، داﻧﺶﭘﮋوﻫﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش

-2  ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺸﻮری

 

ده .8  وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ:

-1 ﻫﻤﮑﺎری در اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

-2  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

-3  ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﭘﺎﯾﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

 

ده .9 و ا در ﯿ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

-1  راه اﻧﺪازی، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه

-2  ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه

-3 ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن