شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی


فرید قدیانی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

ساجده صحافی

 نیکا مقدم‌نیا
هستی سعدالهی

مرتضی زاهدی


هدیه حیدرپور


معین ریاحی


پارسا نمایی


مبینا باقری