شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی


سوگند حسنیان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
 آذر صالحیان
آرزو کشفی
آیدا حسنی
حدیث تجلی
 زهرا خطیب زاده
 رضا خرم
ساجده صحافی
 سارا خراسانیان
سیامک حسین پور
 صبا جلالی
 فاطمه سهراب پور
فریبا یحیایی
فرید قدیانی
 نیکا مقدم‌نیا
هستی سعدالهی