شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی


سوگند حسنیان


سارا خراسانیان


آرزو کشفی


نیکا مقدم نیا


الماس عابدنژاد


مائده مبرهن


فاطمه سهراب پور


مینا اکرمی


فریبا یحیایی