شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

دکتر آوا نیک بین

دکتر مریم جلیلی صدرآباد

دکتر زهرا امیری

دکتر نیلوفر مرتضی پور

دکتر مونا نصیری

دکتر راهب قربانی

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

 

      

 ضوابط تشکیل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیراست

 بند ۱ - اعضای شورای پژوهشی دانشکده باید درزمینه های تحقیقاتی فعالیت داشته ودوره های روش تحقیق مقدماتی و متوسط را گذرانده باشند
 
بند ۲شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود ودر صورت لزوم وبه صلاحدید معاون پژوهشی دانشکده، جلسات فوق العاده نیزبرگزار خواهد نمود
 
بند ۳ - جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضورنصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد
 
بند ۴معاون پژوهشی دانشکده فردی را که ترجیحاً از اعضای همین شورا می‌باشد، به عنوان دبیرشورای پژوهشی دانشکده انتخاب و معرفی خواهد کرد
 بند ۵برای تشکیل شورا حضور معاون پژوهشی دانشکده یا جانشین ایشان (از اعضای شورا) که قبلا مشخص و معرفی شده است به عنوان رئیس جلسه، الزامی است
 - بند ۶  
مصوبات شورای پژوهشی دانشکده باید طی صورتجلسه ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن جهت حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  ارسال گردد
 ماده ۸ - وظایف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیر است
 
بند ۱ - بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی ارسالی از گروه‌های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 
تبصره ۸: شورای پژوهشی دانشکده می‌تواند درصورت لزوم و با تائید معاون پژوهشی دانشکده، بررسی و اظهارنظر طرح‌های تحقیقاتی را به کمیسیون‌های تخصصی شورا و یا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد
 
تبصره ۹: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مصوب شوراهای پژوهشی گروه‌های آموزشی آن دانشکده راحداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد
 
بند ۲ - تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشکده ،ب اتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه 
 
بند ۳ - مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش 
 
بند ۴بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 بند ۵ - بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولویتهای تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 
بند ۶ - تشویق انجام پژوهش‌های بین گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهش‌ها 
 
بند ۷ - فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرح‌های تحقیقاتی در روند اجرای طرح 
 
بند ۸ - تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهش‌های پایان‌یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی 
 
بند ۹ - تنظیم گزارش سالیانه فعالیت‌های پژوهشی دانشکده و تعیین و معرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 تبصره ۱۰: معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروه‌های مختلف آن دانشکده را برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  ارسال نماید
 
بند ۱۰ارائه خط مشی وتعیین و تصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویت‌های دانشگاه، جهت اخذ واحد پایان نامه
 بند ۱۱برنامه‌ریزی جهت تدوین، تالیف و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
  بند
 ۱۲- بررسی و اظهار نظر در مورد سمینارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پیشنهادی از گروه‌های مختلف دانشکده