1-پروپوزال های نهایی  ارسال  شده باید در فرمت جدید مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه باشد (بدون توجه به زمان ارسال به سامانه ). لازم به ذکر است پروپوزال مطرح شده در کارگروه اخلاق در پژوهش، ملاک اقدامات بعدی بوده و هر گونه تغییر بعد از تصویب در کارگروه اخلاق در پژوهش  منوط به بررسی و تایید در شورای پژوهشی دانشگده و کمیته نظارت وتصویب مجدد در کارگروه اخلاق در پژوهش می باشد. 

2-بررسی پروپوزال از نظر تکمیل بودن کلیه جداول (نوع پروپوزال- همکاران- هزینه ها در صورت لزوم و....)

3- گواهی همانندجو با ذکر درصد انطباق

4-صورتجلسه برای پایان نامه ها

5-   فرم رضایت آگاهانه (در صورت لزوم)

6-درج کامنت در سامانه پژوهشیار با ذکر عنوان شورای پژوهشی، تاریخ شورای پژوهشی ، نوع پروپوزال(طرح تحقیقاتی، پایان نامه و...)

7-کنترل مسیر صحیح ارسال در سامانه پژوهشیار

8- ارسال پروپوزال در بازه زمانی تعیین شده طبق برنامه پیوست (72 ساعت کاری قبل از تاریخ  کارگروه اخلاق در پژوهش و کمیته تخصصی مطالعات حیوانات آزمایشگاهی)