نام و نام خانوادگی: الهام سادات افراز

رشته تخصصی: بیماری های دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

معاون آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مسئول کمیته رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل:

afraz@sbmu.ac.ir

e_afraz@yahoo.com

 

رزومه:رزومه دکتر الهام سادات افراز