نام و نام خانوادگی

راحله سادات خاتمی

 

سمت اجرایی

کارشناس پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

شماره تماس

02333324700 داخلی 117

 

ایمیل

rahele.s_khatami@yahoo.com

 

 

سمت اجرایی:

کارشناس آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان