نام و نام خانوادگی: الهه رجبی

سمت: کارشناس EDO

شماره تماس: 02333321026


وظایف و فعالیت های اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده 

 

اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده.

عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده .

همکاری با EDOسایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها .

ارائه گزارش عملکرد به EDCدانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .

پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.

 توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.

  نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطهو ارائه گزارش به EDC.

 توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.

نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.

اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDCبا حمایت EDC.

ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.


شرح وظایف