نام و نام خانوادگی:

مینا عسکری مایانی

رشته تخصصی:

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت اجرایی:

مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

ایمیل:

libdentistry@semums.ac.ir

شماره تماس:  

 0233324700 داخلی 116

33321623023