برنامه کرگاههای آموزشی و پژوهشی

دانشکده دندانپزشکی

وضعیت

(مجازی- حضوری)

گروه هدف

سخنران

تاریخ برگزاری

نام کارگاه

ردیف

مجازی

کلیه دانشجویان

دکتر میرمحمدخانی

یکشنبه

1402/2/10

 ساعت 12 الی 14

 

آشنایی با

انواع مطالعات در علوم پزشکی

 Different Types of Studies in Medical Scienc

 

1

مجازی

کلیه دانشجویان

آقای دکتر ولی زاده  

25/02/1402

آشنایی با نرم افزار  EndNote

2

مجازی

کلیه دانشجویان

عسکری مایانی

1402/03/20

آشنایی با نرم افزار کتابخانه و دسترسی به پایان نامه ها

3

مجازی

کلیه دانشجویان

عسکری مایانی

1402/05/07

آشنایی با پایگاه Pubmed

3

مجازی

کلیه دانشجویان

خانم دکتر خراسانی

1402/08/03

آشنایی با اصول سرچ و انتخاب موضوع پایان نامه

4

 

کارگاهای شش ماهه دوم سال

ردیف

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

سخنران

گروه هدف

مکان

1

نرم افزار کتابخانه (تمدید و رزرو آنلاین)

1402/08/03

مینا عسکری

دانشجویان

دانشکده دندانپزشکی

2

آشنایی با Pubmed

1402/09/16

مینا عسکری

دانشجویان

دانشکده دندانپزشکی

3

آشنایی با انتخاب مجله برای رسال مقاله

1402/12/12

خانم دکتر مومنی

دانشجویان

دانشکده دندانپزشکی