تاریخ برگزاری کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1400

با توجه به ضرورت بررسی طرح ها قبل از جلسات توسط اعضاء محترم کمیته اخلاق، طرح هایی که حداقل 10 روز قبل از تاریخ های تعیین شده به کمیته اخلاق ارجاع شوند در دستورکارجلسه قرار خواهند گرفت.تشکیل کمیته اخلاق منوط به رسیدن حد نصاب طرح ها می باشد

جلسه کمیته اخلاق روز سه شنبه اول هر ماه برگزار خواهد شد

 جهت اطلاع بیشتر از سایر موارد به لینک ذیل مراجعه نمایید

 
 

 

 
 

کمیته اخلاق