نام کمیته

نام مسئول

پژوهش در آموزش

دکتر آوا نیک بین

برنامه ریزی آموزشی

دکتر زهرا امیری

ارزشیابی

دکتر سمیرا بهراد

رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی

دکتر الهام افراز

پرورش استعداد درخشان

دکتر محدثه داوری

طرح های توسعه ای و دانش پژوهی

دکتر آوا نیک بین

اعتباربخشی

دکتر الهام افراز

دانشجویی توسعه آموزش پزشکی
(EDC دانشجویی)

دکتر پگاه حسین زاده

 

 دانلود شرح وظایف کمیته های دفتر توسعه آموزشی دانشگاه