مسئول EDC دانشجویی

پگاه حسین زاده
استادیار ارتودونتیکس
گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی
Pegah Hosseinzadeh
Assistant Professor of Orthodontics
Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry
Semnan University of Medical Sciences

 

 

 

 

 

 


 

نماینده EDC دانشجویی

هستی سعدالهی (ورودی 98 رشته دندانپزشکی عمومی)

 

 

پگاه حسین زاده
استادیار ارتودونتیکس
گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Pegah Hosseinzadeh
Assistant Professor of Orthodontics
Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry
Semnan University of Medical Sciences