نام و نام خانوادگی: اکرم لبیب زاده

رشته تخصصی: متخصص پریودنتولوژی

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

ریاست دانشکده دندانپزشکی

رئیس شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 

اطلاعات تماس:

ایمیل:  a.labibzadeh@semums.ac.ir