شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی

دکتر اکرم لبیب زاده

دکتر زهرا احمدی

دکتر یاسمن سامانی

دکتر مهری اسفندیار

دکتر آوا نیک بین

دکتر عیسی صفری

دکتر مریم جلیلی صدرآباد

دکتر سمیرا بهراد

دکتر شمیم آشفته برگی

دکتر هدی امیر ارجمندی

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

 

 

 

 

 

الف- برنامهریزی جهت ایجاد زمینههای اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ میشود.

ب- تدوین و تصویب سیاست‌های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

ج- بررسی و تصویب برنامهها و طرح‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

د- بررسی و تصویب طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه

هـ- هماهنگی میان گروه‌های آموزشی در ارائه دروس مشترک .

و- اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده.

ز- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی آموزشی جدید و پیشنهاد آن به معاون آموزشی جهت طرح در هیأت ممیزه دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه.

ح- پیشنهاد ظرفیت و نیز شرایط  پذیرش دانشجو جهت ارائه به معاون آموزشی دانشگاه.

ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‎‎دهد.

ی- بررسی وتصویب و سفارش تدوین متون درسی و کمک درسی و ارجاع آن به معاون آموزشی دانشگاه

ک- بررسی تقاضای اعطاء بورس و پیشنهاد آن به معاون آموزشی دانشگاه