دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

گزارش عملکرد سال1399

 

توسعه مجموعه منابع چاپی کتابخانه

اضافه شدن47 نسخه کتاب فارسی خریداری شده، 68 نسخه کتاب اهدایی فارسی

میزان استفاده از منابع کتابخانه

گزارش تعداد نسخه های امانت و بازگشت داده شده توسط نرم افزار آذرسا از3 خرداد تا  25 اسفند 1399 کتابهای فارسی به امانت رفته و بازگشت داده شده به ترتیب 1382 و 1355 مورد، کتابهای لاتین به امانت رفته و باز گشت داده شده به ترتیب 44 و 57 مورد.

 

تولید محتوای آموزشی عمومی و تخصصی

تولید 5 محتوای آموزشی، تحت عنوان؛ پیداکردن مجله مناسب برای ارسال مقاله، مروری فوری بر معرفی Cochrane و  Cochrane library ،Cochrane Oral Health ، پست الکترونیک دانشگاه و تدوین شیوه نامه استفاده از کتابخانه از زمان همه گیری بیماری کرونا   توسط مسئول کتابخانه آماده گردیده است.

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

 https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

 

اطلاع رسانی در خصوص:

شیوه نامه استفاده از کتابخانه در زمان بیماری کرونا

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

 

ایمنی کتابخانه ها هم برای کتابداران و هم مراجعان

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86

 

ترجمه و تالیفات اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-2018

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-Gnepp

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-(Case-based-oral-mucosal-diseases-(2018--

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-CDR-%D9%86%D9%88%D8%A7%DA%A9-(%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%D9%85)

 

برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت هفته کتاب و تخفیفات 25 درصدی خرید کتاب

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

 

تازه های تحقیقاتی در خصوص کرونا ویروس

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/Mouthwash

 

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

 

دسترسی آزاد پایگاه معتبر BMC

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

 

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

 

 • انجام تسویه حساب فارغ التحصیل دانشجویان دندانپزشکی اساتید و تسویه حساب سایر گروه های در ایام تعطیلی کتابخانه مرکزی
 • اجرای شیوه نامه بهداشتی
 • رعایت فاصله گذاری – ضدعفونی کردن کتابهای بازگشتی – در اختیار گذاشتن مواد ضدعفونی کننده برای کاربران کتابخانه - ضد عفونی و تمیز کردن مداوم سالن کتابخانه به صورت روزانه – مجزا کردن قفسه­ی کتابهای بازگشتی از سایر کتابها

 

 • تمدید تلفنی و اینترنتی منابع امانتی کاربران کتابخانه
 • اضافه کردن مدت زمان امانت کتاب جهت رفاه حال اعضا
 • ارسال تعدادی از کتابها به چاپخانه برای صحافی و بازسازی جلد
 • همکاری امانت بین کتابخانه ای و ارسال سه عنوان کتاب به دانشکده بهداشت دامغان
 • آموزش موردی به اعضای کتابخانه برای Search بهتر و دانلود مقالات  
 • روزآمد شدن صفحه کتابخانه در سایت دانشکده
 • مشورت با اساتید  گروه های مختلف برای اولویت قرار دادن خرید کتابهای تازه منتشر شده
 • رایزنی با مدیریت اطلاع رسانی و توسعه شبکه پژوهش و کتابخانه مرکزی برای تهیه کتابهای تازه منتشر شده و توسعه مجموعه